Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján az https://belserintes.hu oldalon történő jogviszonyra terjed ki.

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Szigeti Zsuzsanna egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Weöres Sándor utca 1/b

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: zsuszigeti@gmail.com

Az adatvédelemmel kapcsolatos központi e-mail cím: zsuszigeti@gmail.com

Adószáma: 60047322-1-38

Telefonszáma: +36 20 3904661

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: https://dotroll.com

Továbbiakban: Szolgáltató.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötése nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2022. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (kivéve az ingyenesen letölthető anyagokat), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó / vásárló (továbbiakban Vásárló) a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

A Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. JELENTKEZÉS EGYÉNI FOGLALKOZÁSRA, SZOLGÁLTATÁSRA

3.1 JELENTKEZÉS MENETE

3. 1.1. Az egyéni foglalkozásra, szolgáltatásra – továbbiakban Szolgáltatás – jelentkezni lehet:

  • időpontfoglaló rendszeren keresztül (kineziológia)
  • email címen keresztül (egyéb szolgáltatások, kurzusok, tér-rendezés

A jelentkezéskor megadott adatok körét és az adatkezelést az Adatkezelési szabályzatunk tartalmazza.

3.1.2. Felelősségvállalás

• A Szolgáltatás során nyert ismeretek alkalmazásából nem támaszthatók felelősségvállalási igények a Szolgáltatóval szemben.

• A Kineziológiai szolgáltatás során alkalmazott technikák, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek. A kineziológus nem ad orvosi, pszichoterápiás javaslatot és nem helyettesíti a szakorvosi/pszichológiai ellátást.

3.2. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

3.2.1. A Szolgáltatások díjai magyar forintban (HUF) értendőek.

• Tartalmazzák a kineziológiai foglalkozás teljes költségét illetve az egyéb tevékenységeknél a honlapon megjelölt díj, a szolgáltatás teljes díja.

• Nem tartalmazzák: a Vásárló utazási költségét.

3.2.2. A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése banki átutalással, történik.

Az időpont foglalás menete, számlázása, teljesülése a kineziológiai szolgáltatás esetén.

A web oldal időpont foglaló rendszerén belül vásárló lefoglalja a számára megfelelő időpontot a naptár rendszerből. Ezután Szolgáltató díjbekérőt küld részére, a Díjbekérő megfizetésével válik az időpont teljes foglalássá, és kerül kiküldésre a számla.

3. 3. A SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA

3.3.1. Részvételt lemondani írásban lehetséges szolgáltató email címén.

3.3.2. Amennyiben a jelentkező akadályoztatva van a Szolgáltatás megkezdésében, 48 órával a Szolgáltatás egyeztetett kezdete előtt (a kezdési időpontnak megfelelően) a lemondás költségmentesen megtehető. A beérkezett email feldolgozásával az időpont törlésre kerül. A befizetett Szolgáltatási díj pedig egy későbbi, emailben egyeztetett időpontban foglalt találkozó alkalmával kerül felhasználásra.

Amennyiben a lemondás a Szolgáltatás kezdetéhez képest 48 órán belül érkezik, úgy 100% sztornó díj kerül felszámolásra.

A sztornó díj nem kerül felszámolásra, amennyiben a Vásárló megjelöl egy helyettes résztvevőt, aki igénybe veszi a Szolgáltatást..

3.3.3. Visszalépési jog

Amennyiben a Szolgáltatásra való jelentkezés távolról, azaz telefonon, e-mailben, online vagy interneten (webshop) történt, akkor a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárlónak visszalépési joga van a jelentkezést követő 14 napon belül.

Ez nem érvényes arra az esetre, ha a Szolgáltatás időpontja a szerződéskötéstől/online jelentkezéstől számított 14 napon belül kezdődik. Ez esetben a 3. 3.2. pont alkalmazandó.

A visszalépési határidő betartásához az írásos visszalépési nyilatkozatot határidőn belül el kell küldeni. Ez esetben a Szolgáltató törli a jelentkezést. Amennyiben díj befizetésre került, akkor azt visszatéríti.

3.3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás időpontjának lemondására, illetve más időpontra történő áthelyezésére.

Amennyiben az új időpont a Vásárlónak nem megfelelő és nem tudnak megfelelő időpontot találni és a Szolgáltatás díjának kifizetése megtörtént, akkor a Szolgáltató a díjat teljes egészében visszautalja.

3.3.5. A kineziológia szolgáltatáson kívüli tevékenységek minden esetben utólag kerülnek számlázásra, a teljesítés elismerését követően. A kurzusok teljesítését a jelen lévők a jelenléti ív aláírásával igazolják, a tér-rendezés szolgáltatás idénybevételét és teljesítését pedig a helyszínen aláírt teljesítési igazolás aláírása támasztja alá.

3.3.5. Felszólítási és követelési díjak

A Vásárló kötelezi magát, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltatónál keletkező felszólítási és behajtási költségeket, amennyiben ezek a célnak megfelelő jogkövetés során szükségesek, a Szolgáltató számára megtéríti, és kötelezi magát, hogy a bevont követeléskezelő intézmény díjait megtéríti.

Az elektronikus díjfizetési felszólítás költségmentes. Ez inkább egy figyelmeztetés, ha Vásárló elfelejtette volna a díjat megfizetni.

3.4. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

Szolgáltató egyik tevékenysége sem diagnosztizál.

Minden modul arra szolgál, hogy a szolgáltatást igénybe vevő minél teljesebb életet élhessen az önismeret által. Megismerve a saját igényeit, lehetőségeit, felépítse a saját belső és külső körülményeit a lehető legideálisabb módon.

3.2.4.6. Titoktartás

A szolgáltatás során a szolgáltatást igénybe vevőt megilleti a teljes titoktartás. Ennek feloldására csak a szolgáltatást igénybe vevő adhat engedélyt.

Kivételt képez, amikor jogszabály kötelezi erre a Szolgáltatót (pl. fertőző betegségek, családon belüli erőszak jelentése, jelentés köteles bűncselekmény észlelése stb.).

Gyermekkorú kliens esetében a gyermek a titok gazda.

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

4.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

4.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4.4. Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

4.5. A Vásárló szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Vásárlótól beszerezze, illetve a Vásárló kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

5. PANASZKEZELÉS RENDJE

5.1. Célunk, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

5.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

5.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

5.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, a lenti elérhetőségeken.

5.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

5.6. Panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztovedelem@vas.gov.hu

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

A Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/16010/ba2ab8cf530b969dd39afdeb1652c138.pdf

5.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

5.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

5.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

6. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon.