Adatkezelési Tájékoztató

A tájékoztatás a honlapunkkal és a szakmai partnereinkkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinket mutatja be.

A jelen tájékoztatás a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

A tájékoztató módosításai nyilvános közzététellel lépnek hatályba. A közzététel helye: https://belsoerintes.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Rendelet: 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 1. Az adatkezelő

Neve: Szigeti Zsuzsanna egyénivállalkozó Elérhetősége: zsuszigeti@gmail.com Telefonszáma: +36 (20) 390 4661

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Weöres S. u. 1/b.

Adatkezelő honlapjának címe: https://www.belsoerintes.hu

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. Hogyan kerülünk kapcsolatba a személyes adatokkal, amelyeket kezelünk?

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a : zsuszigeti@gmail.com

e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

TevékenységKezelt személyes adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
  Online ésHozzájárulás
Kapcsolatfelvétel    honlapról: zsuszigeti@gmail.comNév, e-mail cím, minden más adat, amit elküldtelefonos kapcsolatfelvételi lehetőségvisszavonásáig, legfeljebb a tárgyhó végéig, az elintézett
 az üzenetbenbiztosítása,levelek havonta
  általánostörlésre kerülnek.
  tájékoztatásHozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a tárgyhó végéig, a híváslista havonta törlésre kerül.
  nyújtása a
Kapcsolatfelvétel telefonon (+36 (20) 390 4661Név, telefonszámszolgáltatásokról, érdeklődő
  kérdések
  megválaszolása.

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE – szerződés előkészítése vagy teljesítése (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

TevékenységKezelt személyes adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
    Időpontkérés telefonon vagy e-mailben  Név, e-mail cím, telefonszám, minden más adat, amit elküld az üzenetben.    Időpontfoglalás személyes találkozásra.Törlési kérelemig, legfeljebb a tárgyév során (határidőnaplóban rögzített időpontok). Az e-mailben foglalt időpontok rögzítését követően a levelek azonnal törlésre kerülnek.
          Csoportos önismereti foglalkozásr a jelentkezés          Név, telefonszám, e-mail cím.A jelentkező beazonosítás és értesítése változás esetén. Kapcsolattartás a tanfolyam teljes időtartama alatt.    Törlési kérelemig, legfeljebb a tárgyév során (határidőnaplóban rögzített időpontok). Az e-mailben foglalt időpontok rögzítését követően a levelek azonnal   törlésre kerülnek.      

SZÁMLÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE – jogi kötelezettség – (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, előíró jogszabály:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is).
TevékenységKezelt személyes adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
  SzámlázásSzámlázási név, számlázási címSzámlázási kötelezettség teljesítése.      A kiállítás évében és további 5 évig őrizzük meg a számlákat.
  Fizetés átutalássalAz átutalást teljesítő természetes személy neve, bankszámlaszáma.Beazonosítás, jóváírás, számviteli bizonylat megőrzése.

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük természetes személyek magánszféráját és az információs önrendelkezési jogukat.

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a következő elérhetőségünkön: zsuszigeti@gmail.com

FACEBOOK OLDAL ÉS CSOPORT MŰKÖDTETÉSE– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

A Facebook és a www.belsoerintes.hu oldal adminisztrátora közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatást a belsoerintes.hu oldalon elhelyeztük.

TevékenységKezelt személyes adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
          Facebook oldal és csoportok működtetése      Név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzés kedvelések, hozzászólások, privát üzenetek.Tevékenységünk iránt érdeklődők részére rövid hírek megosztása, eseményekről és új szolgáltatásokról tájékoztatás, véleménycsere.            Hozzájárulás visszavonásáig.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK COOKIEK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Az oldalon futó sütik listáját az alábbi módon tekintheted meg:
– Amennyiben még nem fogadtad el a süti tájékoztatót: kattints a Részletek megjelenítése gombra
– Ha már elfogadtad a süti tájékoztatót: a bal alsó sarokban megjelenő kis kapocs ikonra kattintva a megjelenő ablakban kattints az Ön hozzájárulásának módosítása gombra, majd az előbb említett Részletek megjelenítése menüpontra.

Oldalunkon a bejegyzésekben linkeket helyeztünk el (más oldalak bejegyzései, videók), ezek megnyitásakor más oldalra navigálja a felhasználókat a rendszer. Ezeken az oldalakon további sütikkel találkozhatnak, amelyekről részletes tájékoztatást a konkrét oldaltól kaphat. Így például a beágyazott Youtube videók megtekintése során az irányadó tájékoztatás a Youtube oldalán található: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=en-GB#

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

 1. A vállalkozón kívül ki ismeri még a személyes adatokat? A címzettek köre:

Tárhelyszolgáltatás:

DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Telefonszám: +36 – 1 – 432 – 3232

E-mail cím: support@dotroll.com

Számlavezető bank:

Erste Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszám: 01-10-041054

Adószám: 10197879 – 4 – 44

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, bankszámlaszáma.

(NEM az Adatkezelőtől származó, továbbított adat, hanem a felhasználó adja meg

közvetlenül az Adatfeldolgozó számára.)

Az adatkezelés célja: átutalással történő fizetés szolgáltatás biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó

napjától számítva 8 év.

Számlázószoftver szolgáltatója:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Számlázz.hu)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség.

A továbbított adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, számlázási neve, számlázási

címe.

Az adattovábbítás célja: számla kiállításának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: törvényi kötelezettség alapján a megrendelés évének utolsó

napjától számítva 8 év.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,

és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve

„lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon

tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalakon

 • Érintettek jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai,
  • az érintett személyes adatok kategóriái,
  • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
  • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
  • az automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
  • ha az adatok továbbításra kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, tájékoztatás a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért, ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (word, pdf, excel, jpg stb.), kivéve, ha másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk klienseink, tanítványaink, más érintettek nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatát, az érintett kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük azt. A

érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
  • az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt érintett visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
  • érintett tiltakozik a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
  • a személyes adatokat törölni kell uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez,
  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Üzleti partnereinkről, vásárlóinkról nem hozunk nyilvánosságra személyes adatot.

Nem kell törölnünk a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
  • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy közhatalom gyakorlása céljából,
  • megelőző      egészségügyi     vagy      munkahelyi      egészségügyi     célból,      illetve      a népegészségügyet érintő közérdek alapján,
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, statisztikai célból, ha a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést,
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Személyes adatok korlátozásához való jog

Az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig,
  • jogellenes az adatkezelés és törlés helyett azok korlátozását kéri,
  • már nincs szükségünk az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
  • az érintett tiltakozott a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen (a korlátozás addig tart, míg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokain elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben).

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 • Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy közhatalom gyakorlása, illetve jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érintett jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.
  • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább.
  • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból került sor, az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 • Adathordozhatóság

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni.

Az érintett kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így az üzleti partnereinkre, vásárlóinkra nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

Amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről az Ön által megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri.

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg Önhöz és az intézkedés elmaradásának okairól sem tájékoztatjuk, Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és itt várjuk az üzenetét: zsuszigeti@gmail.com

Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek

).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el ( 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu).

 • Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 • A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 1. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2022. augusztus 08-án lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.

Szombathely, 2022. augusztus 08.